Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 1.

A Daikin Europe N.V. a Daikin Industries Ltd. japán vállalkozás kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata. A Daikin Csoport – Európai Leányvállalataival együtt – légkondicionálási, fűtési, szellőztetési és hűtési berendezések és megoldások gyártásával, értékesítésével és népszerűsítésével foglalkozik.

A Daikin Europe N.V. és Európai Leányvállalatai  (a továbbiakban “DENV-G”, “mi”, “minket”, “miénk”, stb.), valamint anyavállalata, a Daikin Industries Ltd. (a továbbiakban: “DIL”) őszintén elkötelezettek amellett, hogy védjék az Érintettektől (a továbbiakban “Felhasználó”, “ön”) offline, pl. papír-alapú űrlapokon, szerződéseken, nyilatkozatokon (a továbbiakban: “Űrlapok”) vagy online, a  https://www.daikin.eu/  honlapon (a továbbiakban “Honlap”) keresztül, vagy, különösen, de nem kizárólagosan a DENV-G (webes) alkalmazásain, szoftverein és digitális eszközein (a továbbiakban “Alkalmazások”) keresztül beszerzett Személyes Adatokat.

Összhangban az (EU) 679/2016 európai általános adatvédelmi rendelettel (GDPR), annak érdekében, hogy:

 • biztosítsuk az átláthatóságot az általunk gyűjtött Személyes Adatok jellege kapcsán, akár offline (Űrlapokon keresztül), akár online (a Honlapon és/vagy Alkalmazásokon keresztül) gyűjtjük azokat;
 • biztosítsuk az átláthatóságot az általunk gyűjtött Személyes Adatok felhasználása kapcsán;
 • elősegítsük az Érintettek jogainak gyakorlását.

megalkottuk a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

Az ön Személyes Adatainak védelme fontos számunkra. Arra törekszünk, hogy az ön Személyes Adatait jogszerű, megfelelő és áttekinthető módon kezeljük.

Szánjon rá időt, hogy végigolvassa a jelen Adatvédelmi Szabályzatot és annak kulcsfogalmait, amelyeket szintén itt talál, nagybetűs formában.

Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
 

1. ADATKEZELŐK, EGYÜTTES ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK

A Daikin Europe N.V., valamint annak  Európai Leányvállalatai, mint az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozások az (EU) 679/2016 (GDPR) általános adatvédelmi rendelet, valamint az említett Rendelet alapján meghozandó, a bejegyzésük helye szerinti tagállamban hatályba lépő jogszabályok hatálya alá esnek.

ADATKEZELŐK

Tájékoztatjuk, hogy bármely, ön által akár offline, az Űrlapokon keresztül, akár online, a Honlapon és/vagy az Alkalmazásokon keresztül rendelkezésre bocsátott Személyes Adatot a  Daikin Europe N.V. (bejegyzett székhelye: Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, cégjegyzékszáma: 412.120.336) a lentebb ismertetett célokból, Adatkezelői minőségében használ fel (lásd a kulcsfogalmakat).

A Daikin Europe N.V. Európai Leányvállalatai Adatkezelői minőségükben járnak el az offline, Űrlapokon keresztül, valamint az online, a Honlapon és/vagy az Alkalmazásokon keresztül gyűjtött Személyes Adatok Kezelése vonatkozásában.
 

EGYÜTTES ADATKEZELŐK

Lehetséges, hogy a jövőben a Daikin Europe N.V., valamint a DIL, mint Együttes Adatkezelők közösen határozzák meg – írásbeli megállapodás alapján – a Személyes Adatok Kezelésének céljait és módjait.

Lehetséges, hogy a jövőben a Daikin Europe N.V., valamint Európai Leányvállalatai, mint Együttes Adatkezelők közösen határozzák meg – írásbeli megállapodás alapján – a Személyes Adatok Kezelésének céljait és módjait (ide értve különösen, de nem kizárólagosan mindazon eseteket, amikor a leányvállalat valamely projekt megszervezése érdekében helyi szinten részt vesz a Személyes Adatok Kezelésében).

A fenti esetekben megfelelően értesítjük azon Érintetteket, akiknek a Személyes Adatait az Együttes Adatkezelők kezelni fogják.
 

ADATFELDOLGOZÓK

A Daikin Europe N.V. Adatfeldolgozóként is eljárhat az Európai Leányvállalatok  megbízásából az Európai Leányvállalatok által kezelt Személyes Adatok online vagy offline Kezelése kapcsán.

A Daikin Europe N.V. Európai Leányvállalatai  a Daikin Europe N.V. megbízásából és utasításai alapján Adatfeldolgozóként járhatnak el, amennyiben erre vonatkozó adatfeldolgozói szerződések vannak hatályban. 

2. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK, ADATKEZELÉSI CÉLOK 

A DENV-G a szükséges mértékben gyűjti, kezeli, nyilvántartja, tárolja és továbbítja az Érintettek azon Személyes Adatait, amelyeket offline, Űrlapokon keresztül, vagy online, a Honlapon és/vagy Alkalmazásokon keresztül bocsátottak rendelkezésre, különösen, de nem kizárólagosan a következő tevékenységek útján: a Honlap látogatása; az Alkalmazások használata; offline vagy online regisztrációs Űrlapok kitöltése; jogszabályi meg nem felelés bejelentése; kapcsolatfelvétel a DENV-G-vel; álláshelyre jelentkezés benyújtása; közösségi média felületekre kattintás; visszajelzés küldése (pl. Űrlapok, termékek, Alkalmazások, a Honlap, az ügyfélszolgálat kapcsán); kérdőívek kitöltése és egyéb tevékenységek.  

A Személyes Adatok kezelésére hozzájárulásos alapon vagy kötelező alapon kerül sor. Amennyiben a Személyes Adatok rendelkezésre bocsátása kötelező, ezt megfelelően jelezzük. Amennyiben az Érintett a DENV-G által kötelezőként megjelölt Személyes Adatokat nem bocsátja rendelkezésre, ennek következményeként a DENV-G az Érintett által kérvényezett folyamatot vagy tevékenységet nem fogja tudni végrehajtani.

A Személyes Adatok például abban az esetben kerülnek kötelezőként megjelölésre, amikor az Érintett regisztrációs Űrlapokat kíván közzétenni. Ilyen esetben a DENV-G-nek szüksége van bizonyos személyes adatokra ahhoz, hogy a regisztrációs kérelmet teljesíteni tudja. Amennyiben az Érintett regisztrálni kíván, de a kötelezőként megjelölt személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésre, a DENV-G a regisztrációs kérelmet nem fogja tudni fogadni és feldolgozni.  

A DENV-G  hozzájárulásos alapon, vagy az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet Személyes Adatokat, amennyiben: 1) jogi kötelezettséget szükséges teljesítenie; vagy 2) az Érintettel megkötött szerződést kell végrehajtania, vagy fog végrehajtani; vagy 3) védendő Jogos Érdek, Közérdek, vagy az Érintett Létfontosságú Érdeke vagy; 4) a DENV-G a Személyes Adatokat hatósági felkérés alapján kezeli.  

A fentieken túl a DENV-G kizárólag akkor kezelheti az ön Személyes Adatait:

 • amennyiben a további Adatkezelés célja a Személyes Adatok eredeti gyűjtésének céljával összhangban van;
 • amennyiben ön a további, új és a Személyes Adatok eredeti gyűjtésének céljával összhangban nem lévő célból történő Adatkezeléshez hozzájárulását adja.

Lentebb, a 2.1. és 2.2. al-bekezdések alatt találja a Személyes Adatok, valamint azok gyűjtése céljainak összefoglalását.

2.1 AZ ÖNTŐL, VAGY HARMADIK FELEKTŐL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK.

Önt arra kérhetjük, hogy bocsásson rendelkezésünkre – az adott Adatkezelés céljaitól függően, és a szükséges mértékben – különböző Személyes Adatokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a családi és utónevet, a születés helyét és idejét, a szakmai címet, lakóhelyet, a vezetékes és mobil telefonszámot, az e-mail címet, nyelvet, országot, nemzetiséget, a személyazonosító igazolvány, jogosítvány számát, a regisztrációs igazolás számát, az útlevél számát, önéletrajzi információkat, munkáltatót, foglalkozást, ügyfél azonosító számot, személyes közösségi média linket, bankkártyát, preferenciákat, érdeklődési köröket, visszajelzést.  

Önt ezen kívül arra is kérhetjük, hogy bocsásson rendelkezésünkre  minden egyes adatkezelés céljától függően, valamint a szükséges mértékben  személyes adatok néhány speciális kategóriáját (pl. szakszervezeti tagság, egészségügyi személyes adatok). A DENV-G a személyes adatok speciális kategóriáit a GDPR-rendelettel összhangban fogja kezelni 1) az érintett egyértelmű hozzájárulása; vagy 2) a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén az adatkezelő vagy érintettek jogainak gyakorlása és/vagy jogi kötelezettségek teljesítése; vagy 3) az érintettek létfontosságú érdekei; vagy 4)  jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme; vagy 5) jelentős közérdek alapján.

Szintén felhasználunk olyan Személyes Adatokat, amelyeket ön harmadik feleknek, például szolgáltatásnyújtóknak bocsátott rendelkezésére, vagy olyan Személyes Adatokat, amelyek nyilvánosan hozzáférhetőek, mint például a széles körben közzétett Személyes Adatok, az ön saját honlapján vagy blogján látható, vagy a nyilvánosan elérhető közösségi média profilján közzétett Személyes Adatok.

A DENV-G Személyes Adatokat harmadik felektől összefonódásokat, felvásárlásokat vagy hasonló átalakulásokat követően is kaphat.
 

2.1.1 A Személyes Adatok gyűjtésének céljai.

Miután azokat beszereztük, a fentebb említett Személyes Adatokat különböző célokra használjuk fel. Ezek listáját az alábbiakban adjuk meg:

Üzleti adminisztráció és ügyfélmenedzsment.

Lényeges, hogy a DENV-G  megfelelően tudja teljesíteni a szerződéseit, illetőleg, hogy valamennyi jogszabály által előírt, valamint könyvelési folyamatot végre tudjon hajtani. Ennek megfelelően a DENV-G-nek szüksége lesz bizonyos, az Érintettek által offline, Űrlapokon keresztül, vagy online, a Honlapon és Alkalmazásokon keresztül rendelkezésre bocsátott Személyes Adatokra. Az (EU) 679/2016 rendelettel összhangban a szerződések teljesítése érdekében végzett adatkezeléshez nem szükséges azon Érintett hozzájárulása, aki a szerződésben részes fél vagy azzá fog válni. Abban az esetben, ha jogi kötelezettséget szükséges teljesíteni, nem szükséges az Érintettek beleegyezése.

Az ügyfélkapcsolatok kezelésével, valamint szolgáltatásoknak az ügyfelek részére történő nyújtásával összefüggésben a DENV-G Személyes Adatokat (pl. név, ország, nemzetiség, e-mail cím, ügyfélazonosító szám, bankkártya-információ) használ fel annak érdekében, hogy

 • megállapítsa, hogy lehetséges volna-e termékeket értékesíteni vagy szolgáltatásokat nyújtani az ügyfél részére, mielőtt szerződést kötöttek volna a felek; vagy
 • feldolgozza az ügyfelek írásbeli megkereséseit, termék-megrendeléseit és pénz-visszafizetési kérelmeit; vagy
 • beazonosítsa az ügyfeleket, és árkedvezményekkel kapcsolatban felvegye velük a kapcsolatot; vagy
 • tájékoztassa az ügyfeleket a fogyasztók jogairól és a megvásárolt termékkel vagy igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos pótlólagos szolgáltatásokról; vagy
 • tájékoztassa az ügyfeleket a Daikin promóciós kampányairól és rendezvényeiről, illetve kapcsolódó meghívókat küldjön; vagy
 • kezelje a DENV-G üzleti helyiségeihez, a Honlaphoz és az Alkalmazásokhoz engedett hozzáféréseket; vagy
 • megszervezze és végrehajtsa a szervizelést az ügyfelek és telepítők részére; vagy
 • tájékoztassa az ügyfeleket a soron következő karbantartási határidőkről.
   

Termékforgalmazás.

A DENV-G szerződés teljesítése / jogi kötelezettség teljesítése alapján Személyes Adatokat használ fel a termékek forgalmazása céljából, különösen annak érdekében, hogy:

 • támogassa Európai Leányvállalatainkat abban, hogy termékeket forgalmazzanak és szolgáltatásokat nyújtsanak erre felhatalmazott ügynökségeken, kereskedelmi partnereken, a Honlapon és/vagy az Alkalmazásokon keresztül; vagy
 • támogassa a forgalmazókat termékek, pótalkatrészek és szolgáltatások szállításával kapcsolatban (például: a megvásárolt termékhez a szállítása során csatolt fuvarlevél tartalmaz Személyes Adatokat); vagy
 • ajánlatoknak az ügyfelek részére történő ismertetésén keresztül optimalizálja az értékesítést és a szolgáltatásokat; vagy
 • fejlessze és gyorsítsa termékeink és szolgáltatásaink forgalmazását; vagy
 • utánkövesse a telepítéssel kapcsolatos műszaki adatokat, valamint a szerződések és projektek státuszát; vagy
 • továbbképzést szervezzen és nyújtson az ügyfelek, telepítők, munkavállalók és alvállalkozók részére.
   

Beszállítók Nyilvántartása.

A DENV-G szerződés teljesítése / jogi kötelezettség teljesítése alapján eljárva felhasznál Személyes Adatokat arra a célra is, hogy nyilvántartsa a beszállítókat és szolgáltatásnyújtókat, hogy nyilvántartsa és kezelje a megrendeléseket, üzleti kiadásokat és a beszállítóktól vagy szolgáltatásnyújtóktól beérkező számlákat.
 

Direkt marketing.

Mint a fűtési, szellőztetési és klímaberendezések (ideértve a hőszivattyúkat és a fűtést is) berendezések és megoldások egyik vezető gyártója és szállítója, a DENV-G abban a helyzetben van, hogy önre, illetőleg igényeire szabott tájékoztatást tud önnek nyújtani (például az ügyleti adatok felhasználásával a DENV-G tájékoztatni tudja önt a vásárlásával összefüggő szolgáltatásokról, ajánlatokról és javaslatokról. Ezt “direkt marketingnek” nevezzük).

A DENV-G az általa gyűjtött Személyes Adatokat, nyilvánosan hozzáférhető Személyes Adatokat (pl. az interneten, keresések eredményeként vagy közösségi média felületeken hozzáférhető információk) vagy harmadik felektől (pl. internet szolgáltatás nyújtók) kézhez vett Személyes Adatokat használ fel direkt marketing célokra, illetőleg, hogy új ügyfeleket szerezzen.

A DENV-G abból a célból is alkalmaz direkt marketinget, hogy belső rendezvényeket, utazásokat, bemutatókat, megbeszéléseket szervezzen munkavállalók, ügyfelek és Kereskedelmi Partnerek részére.

A DENV-G számos csatornán keresztül folytat direkt marketing tevékenységet, ide értve különösen, de nem kizárólagosan az SMS küldést, kérdőíveket, e-mailt, a Honlapot, online hirdetéseket, adatbázis marketinget, Alkalmazásokat és rendezvényeket.

A DENV-G az arra vonatkozó Jogos Érdeke alapján folytat direkt marketing tevékenységet, hogy üzleti célkitűzéseit megvalósítsa.

A DENV-G az Érintett egyértelmű hozzájárulása alapján végezhet direkt marketing tevékenységet. Amennyiben ön nem szeretne személyre szabott ajánlatot kapni, kérés esetén ne adja hozzájárulását a direkt marketinghez.

A DENV-G elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy a direkt marketinggel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott tájékoztatás egyértelmű és megfelelő legyen, és a címzett által meghatározott módon kerüljön továbbításra annak érdekében, hogy a zavarásból eredő esetleges kellemetlenségeket a lehető legjobban mérsékeljük.
 

A termékek és szolgáltatások minőségének fejlesztése.

A DENV-G a DENV-G, vagy a Daikin Csoport egyéb vállalkozásai által – az üzleti tevékenység végzéséhez kapcsolódó Jogos Érdekén vagy az Érintett hozzájárulása alapján – az Űrlapokon, álláshelyre jelentkezéseken, kérdőíveken, megjegyzéseken, visszajelzéseken keresztül gyűjtött Személyes Adatokat felhasználja annak érdekében, hogy fejlessze termékeit és szolgáltatásait; további kérdőíves kutatásokat végezzen; analitikai, kockázati, marketing és egyéb modelleket fejlesszen, és statisztikákat készítsen. A DENV-G ezen kívül az ön ügyleti adatait is felhasználja annak érdekében, hogy globális modelleket fejlesszen és elemzéseket végezzen.

Például: a DENV-G-nek adott esetben kezelnie kell azon személyek számát, akik egy meghatározott Daikin terméket megvásároltak vagy egy meghatározott szolgáltatást igénybe vettek.

Ebben a tekintetben a DENV-G elkötelezett amellett, hogy a Személyes Adatokat a lehetőségekhez képest anonim vagy Pszeudo-anonim formában összegezze annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen Személyes Adatok önnel nem, vagy nem könnyen legyenek kapcsolatba hozhatóak.

A Személyes Adatoknak statisztikai célokból történő Kezelését különösen a DENV-G azon célkitűzése indokolja, hogy stratégiai lehetőségeket dolgozzon ki annak érdekében, hogy jobban teljesítsen a piacon, és önnek jobb termékeket és szolgáltatásokat tudjon nyújtani.

A Személyes Adatokat arra is felhasználhatjuk, hogy értékeljük, egyszerűsítsük és fejlesszük a DENV-G folyamatait, például annak érdekében, hogy optimalizáljuk kampányainkat, folyamatainkat és értékesítésünket, mind offline mind online (a Honlapon és/vagy az Alkalmazásokon keresztül) viszonylatban.

Például: amennyiben ön egy eljárást vagy a vásárlási folyamatot félbehagyott, felvehetjük önnel a kapcsolatot, hogy megtudjuk, mi volt a probléma, illetve, hogy segíthetünk-e önnek.  Ilyen esetekben a kapcsolatfelvételt az adott eljárással vagy folyamattal kapcsolatos műszaki és adminisztratív támogatásra korlátozzuk.
 

Toborzás és Kiválasztás.

A tehetséges munkaerő toborzása érdekében a DENV-G Személyes Adatokat gyűjt nem meghirdetett álláshelyre jelentkezők és célzatos, például üresedésekre, nemzetközi gyakornoki programba vagy hallgatói gyakornoki programba jelentkezők esetében, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nevet, e-mail címet, telefonszámot, önéletrajzi információkat, közösségi média profilra mutató linket. E feldolgozást lehetővé teszi, hogy a jelentkezők önként tesznek lépéseket annak érdekében, hogy a DENV-G-vel szerződéses viszonyt létesítsenek.

A jelentkezők által (Űrlapok kitöltésével, vagy a Honlapon történő regisztrációval és személyes fiók létrehozásával, vagy Jelentkezések benyújtásakor) rendelkezésre bocsátott Személyes Adatokat a jelentkezések feldolgozásához, a jelentkezőkkel HR menedzsment feladatok kapcsán történő kapcsolatfelvételhez, a felvételi eljárás lebonyolításához (pl. jelentkezőknek interjúkra történő behívása és írásbeli vizsgák lebonyolítása), illetőleg munkaszerződések megírásához használjuk fel.

A DENV-G elkötelezett amellett, hogy nyilvántartásaiból törölje mindazon jelentkezők Személyes Adatait, akik nem nyertek felvételt a kiválasztási folyamat végén, feltéve, hogy az adatok megőrzése mellett nem szól jogos érdek.
 

Személyzeti adminisztráció és juttatások.

A DENV-G (munka) szerződés teljesítése alapján Személyes Adatokat használ fel a személyzet igazgatása céljából, és különösen annak érdekében, hogy:

 • kezelje és nyilvántartsa a munkaszerződéseket és a bérszámfejtést; és/vagy
 • kifizesse a béreket; és/vagy
 • nyilvántartást vezessen a munkavállalók jelenlétéről, utazásairól és továbbképzéséről; és/vagy
 • kommunikáljon az egészségbiztosítási szervekkel; és/vagy
 • a munkavállalók számára biztosítást, céges eszközöket és a teljesítményhez igazodó juttatásokat nyújtson.
   

Könyvelés és számvitel.

A DENV-G (munka) szerződés teljesítése alapján Személyes Adatokat használ fel könyvelési és számviteli célokra, és annak érdekében, hogy:

 • nyilvántartsa az ügyleteket; vagy
 • az értékesítésekhez és a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlákat állítson ki; vagy
 • benyújtsa adóbevallásait, valamint a kapcsolódó nyomtatványokat annak érdekében, hogy adófizetési kötelezettségeinek eleget tegyen; vagy
 • statisztikákat dolgozzon ki az ügyleti nyilvántartás alapján (például hány ügyletre került sor és mely területen belül); vagy
 • megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak és hatósági elvárásoknak mind nemzeti, mind európai és nemzetközi szinten.
   

Jogi igények és jogviták.

A Személyes Adatokat felhasználhatjuk bizonyítékként, valamint a DENV-G vagy az általa képviseltek jogainak előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából (pl. jogvitákban), bármely ország joghatósága alatt (ideértve például egyebek mellett a DENV-G azon jogát, hogy védekezzen a tisztességtelen verseny-cselekményekkel szemben, vagy a DENV-G azon jogát, hogy a ki nem egyenlített számlatartozás teljesítését peres úton kikényszerítse).
 

Visszaélések vagy bűncselekmények megelőzése.

Felhasználhatunk Személyes Adatokat abból a célból is, hogy Jogos Érdekhez kapcsolódóan, vagy hatósági megkeresés alapján bűncselekményeket és kiber-kockázatokat előzzünk meg és vizsgáljunk ki.
 

Vállalati üzletmenet- és infrastruktúra-fenntartás.

A DENV-G a beszerzett Személyes Adatokat a DIL-el és/vagy a Daikin Csoport egyéb vállalkozásaival és/vagy Kereskedelmi Partnereivel közösen kizárólag akkor használja és/vagy azokat részükre kizárólag akkor továbbítja, ha ez üzleti vonatkozású időszaki jelentések, üzleti tervek vagy vállalati stratégiák kidolgozása érdekében szükséges. Az adatkezelés a DENV-G üzletkötéshez kapcsolódó Jogos Érdekén alapul,

A DENV-G kezeli az Európai Állampolgárok olyan Személyes Adatait is, amelyeket a Daikin Csoport egy másik vállalkozása jogszerűen szerzett be, hacsak ennek nincsen jogi akadálya (pl. titoktartási kötelezettség vagy az adatvédelmi jogszabályok valamely rendelkezése).

A DENV-G elkötelezett amellett, hogy az (EU) 679/2016. Rendelettel összhangban a csoporton belüli kommunikáció tekintetében a Személyes Adatok védelme érdekében megfelelő intézkedéseket foganatosítson.
 

2.2 A HONLAP ÉS/VAGY AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BESZERZETT SZEMÉLYES ADATOK.

2.2.1 A Személyes Adatok gyűjtésének céljai.

Amikor ön meglátogatja a Honlapot és/vagy az Alkalmazásokat, a DENV-G gyűjti az ön egyes Személyes Adatait, a következő célokból:

A Honlap és/vagy az Alkalmazások használatának megkönnyítése.

Bizonyos Személyes Adatok (pl. IP cím, bejelentkezési adatok) az Érintett hozzájárulása vagy Jogos Érdek alapján történő gyűjtése lehetővé teszi a DENV-G számára, hogy a Honlapot és/vagy az Alkalmazásokat mindinkább az ön igényeihez igazítsa.

A DENV-G cookie-k használatával automatikusan gyűjt bizonyos Személyes Adatokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a készülék-specifikus információkat (pl. IP cím, böngésző típusa), bejelentkezési információkat (pl. keresőszavakat), helyszín-meghatározási információkat (pl. Wi-fi csatlakozási pont) annak érdekében, hogy elősegítse a Honlap és/vagy az Alkalmazások használatát, és azt kényelmesebbé tegye az ön számára.  

Például: annak érdekében, hogy támogassuk és leegyszerűsítsük az ön beazonosításának folyamatát, egy Cookie-n keresztül tároljuk az ön felhasználónevét és jelszavát, így önnek nem szükséges minden látogatásakor megadnia az azonosító adatait vagy bármely egyéb személyes adatát.

A DENV-G különböző típusú cookie-kat használ: szükséges, funkcionális, közösségi plug-in nyomon követési, harmadik fél hirdetésekhez kapcsolódó, analitikai.  Kérjük, “Cookie szabályzatunkban” tájékozódjon részletesebben a Cookie-król, arról, hogy mik ezek, milyen típusúakat használunk és miért
 

Az Érintettek érdeklődési köreinek és preferenciáinak nyomon követése.

A DENV-G a Honlapon és/vagy az Applikációkon keresztül, valamint az Érintett hozzájárulása vagy Jogos Érdek alapján rendszeresített módon és rendszeresen, Automatizált Döntéshozatali technológiák/Profilalkotás és Cookie-k segítségével követheti nyomon a Személyes Adatokat. Mindezt annak érdekében, hogy értékeljen bizonyos, valamely természetes személyre vonatkozó személyiségvonásokat, így különösen, hogy elemezzen és előrejelezzen bizonyos, a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, személyes preferenciáival, érdeklődési köreivel, megbízhatóságával, viselkedésével, földrajzi helyzetével (helyszín-meghatározás) kapcsolatos tényezőket.

További részletekért kérjük, olvassa el a “Cookie szabályzatunkat“.
 

Nyereményjátékban részvételhez kapcsolódó adatok, felvételek gyűjtése 

A DENV-G kampányszerűen nyereményjátékokat hirdet a honlapon, amelyekben részvételhez minden esetben az Ön beleegyezése szüksége. A alábbi nyilatkozat elfogadásával Ön tájékoztatást kap a felvételek használatát, közzétételét és terjesztését részletező nyilatkozatról. További részletetek a Felvétel megosztására vonatkozó nyilatkozatban olvashat.

3. HARMADIK FELEK RÉSZÉRE TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLNEK A BESZERZETT SZEMÉLYES ADATOK?

Előfordulhat, hogy a fenti célokból a DENV-G-nek szolgáltatásokat, tanácsadást és/vagy támogatást szükséges igénybe vennie harmadik felektől, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Applikációk karbantartását és a hibajavítást, a tárhely-szolgáltatásokat, a jogszabályoknak és hatósági elvárásoknak történő megfeleléssel kapcsolatos tanácsadást, Alkalmazások fejlesztését, humán-erőforrás szolgáltatásokat, beszállítói szolgáltatásokat, Internet szolgáltatásokat, statisztikák elkészítését és egyebeket.

Erre tekintettel az általunk gyűjtött Személyes Adatokat a szükséges mértékben továbbíthatjuk olyan természetes vagy jogi személyeknek, alvállalkozóknak és Kereskedelmi Partnereknek, akik a DENV-G vagy a Daikin Csoport vonatkozásában harmadik feleknek minősülnek, illetőleg velük közölhetjük azokat.

A DENV-G az ön Személyes Adatait harmadik feleknek azok saját használatára nem értékesíti, és tőlük nem veszi használatba.

Minden olyan alkalommal, amikor az általunk gyűjtött Személyes Adatokat harmadik feleknek kell továbbítanunk vagy azokat velük közölnünk kell – kivéve a harmadik fél Jogos Érdekét – a DENV-G biztosítja, hogy az érintett harmadik féllel az (EU) 679/2016 Rendelet rendelkezéseivel összhangban adatkezelési szerződést köt, amelyben a másik féltől elvárja, hogy az említett Rendelet szabályait betartsa, és megfelelő biztonsági sztenderdeket alkalmazzon. 

4. SZEMÉLYES ADATOKNAK HARMADIK (EU-N KÍVÜLI) ORSZÁGOKBA TOVÁBBÍTÁSA

A fentebb ismertetett célok körében a DENV-G a beszerzett, az Európai Unióban honos Érintettekre vonatkozó Személyes Adatokat a DIL és/vagy a Daikin Csoport egyéb olyan vállalkozásai és /vagy olyan Kereskedelmi Partnerek részére továbbítja, illetőleg velük közösen használja, akik valamely EU-n kívüli országban bejegyzettek.

Tájékoztatjuk önt, hogy a DENV-G a Személyes Adatok bármely, a Daikin Europe és a DIL közötti továbbítása kapcsán megfelelő általános szerződési feltételeket ültetett át és megfelelő garanciákat vezetett be. Személyes Adatoknak bármely, EU-n kívüli országokba történő továbbítása esetén a DENV-G elkötelezett az alábbiak mellett:

 • megfelelő védelmi szintet biztosít megfelelő garanciák bevezetésével, valamint az (EU) 679/2016 Rendelet szabályainak történő megfeleléssel;
 • a Személyes Adatok továbbítását az alábbiak alapján folytatja le:
  • a) az Európai Bizottság megfelelőségi határozatai; vagy, amennyiben nem
  • b) általános szerződési feltételek/ kötelező erejű vállalati szabályok; vagy, amennyiben nem
  • c) a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság által jóváhagyott magatartási kódex/ hivatalos biztonsági minősítések.
 • amennyiben a továbbítás a fenti a), b), c) esetek alapján nem folytatható le, a Személyes Adatok továbbítását a DENV-G azon Érintett hozzájárulása alapján folytatja le, akinek a Személyes Adatait továbbítani szükséges; vagy az (EU) 679/2016 Rendelet 49. cikkében foglalt eltérés alapján.

5. TÁROLÁS ÉS KRITÉRIUMOK

A DENV-G az ön személyes Adatait nem tárolja örökké. Az ön Személyes Adatait a szükséges mértékben, és kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében használjuk. Amennyiben a cél megszűnik, az ön Személyes Adatait töröljük, kivéve, amennyiben azok archiválását valamely jogi rendelkezés – nemzetközi, európai vagy nemzeti szinten – kötelezővé teszi.

Az ön Személyes Adatai tárolása esetében a kiindulópont a jogszabályi iratmegőrzési kötelezettség (amely gyakorta tíz év terjedelmű, és a szerződés hatálya időtartamáig vagy az üzleti kapcsolat végéig áll fenn). Amennyiben jogaink gyakorlása érdekében szükséges, az időszak hosszabb is lehet.

Amennyiben jogszabály iratmegőrzési kötelezettség nem ír elő, a megőrzési időszak ennél rövidebb lehet, különösen, de nem kizárólagosan a következő üzleti kritériumok mentén: a szerződés időtartama és jogi kötelezettségek; üzleti és szervezeti igények; hosszú-távú üzleti kapcsolat; direkt marketing folytatása; statisztikák.

Bizonyos megfontolások csupán akkor válnak nyilvánvalóvá, ha azokat hosszabb időtávon keresztül vizsgáljuk. Ennél fogva egyes Személyes Adatok esetében hosszabb megőrzési időszak lehet szükséges (pl. a marketing- és kockázati modellek kialakításához szükséges adatok esetében).

Amint azt jeleztük, a DENV-G elkötelezett amellett, hogy a lehetőségekhez képest összesített, anonim vagy Pszeudo-anonim Személyes Adatokkal dolgozzon, valamint, hogy az adatok és az érintett egyének között fennálló kapcsolatot minden esetben a lehető leggyorsabban megszüntesse.

6. AZ ÖN ÉRINTETTI JOGAI ÉS GYAKORLÁSUK MÓDJA.

Amennyiben Személyes Adatai védelmével, vagy jogai gyakorlásával kapcsolatban kérdése merülne fel, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot oly módon, hogy ír a Daikin Europe N.V vagy annak Európai Leányvállalatai  részére, vagy telefonon keresi fel a Daikin Europe N.V-t vagy annak Európai Leányvállalatait, vagy postai úton megküld egy meghatározott Űrlapot, vagy kitölti az online, a Honlap és/vagy az Alkalmazások “kapcsolat” pontjában megtalálható Űrlapot.

Amennyiben az ön Személyes Adatai már Adatkezelés tárgyai, önnek Érintettként az alábbiak szerint különböző jogai vannak, amelynek gyakorlására jogosult.

Kérjük, amennyiben jogait szeretné gyakorolni, fogalmazzon olyan pontosan, amennyire lehetséges. A DENV-G kizárólag a megfelelő részletességgel elővezetett megkeresésekre tud válaszolni. Annak elkerülése érdekében, hogy valaki más próbálja az ön jogait gyakorolni, a DENV-G-nek a lehető legrészletesebben be szükséges azonosítania az ön személyazonosságát. Ennek megfelelően az ilyen kérések előterjesztésekor arra fogjuk önt kérni, hogy mutasson be érvényes személyazonosságot igazoló okmányt.

A Személyes Adataihoz ide kattintva hozzáférhet.

Amennyiben szeretne hozzáférni a DENV-G által kezelt Személyes Adataihoz, vagy többet szeretne tudni:

 • az Adatkezelés céljairól;
 • a vonatkozó Személyes Adatok kategóriáiról;
 • azon címzettek kategóriáiról, akikkel a Személyes Adatok közölve lettek vagy lesznek;
 • a tárolás tervezett időtartamáról vagy az időszak meghatározása során figyelembe vett kritériumokról;
 • az Érintett jogairól;
 • az Adatkezelés kapcsán gyakorolható jogairól;
 • Automatizált Döntéshozatal, ideértve a Profilalkotás alkalmazásáról, valamint a tervezett
 • következményekről;

vagy bármely más, Személyes Adatai Kezelésére vonatkozó információról, kérjük, töltse ki a következő Űrlapot, amelyet ide kattintva érhet el.

Az ön által az űrlapon keresztül rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat  kizárólag kérelmének ellenőrzése és feldolgozása céljából használjuk fel.

Amennyiben ön a hozzáféréshez való jogát gyakorolja, a DENV-G az ön Személyes Adatairól másolatot, vagy a lehetőségekhez képesti legrészletesebb listát ad át önnek.
 

Ön Személyes Adatait idekattintva kiegészítheti/helyesbítheti/törölheti/azok kezelését korlátozhatja.  

Megeshet, hogy egyes, a DENV-G által önnel kapcsolatosan tárolt Személyes Adatok nem (vagy már nem) helyesek. Szintén megeshet, hogy ön hozzá szeretne tenni valamit a rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokhoz. Személyes Adatainak helyesbítését vagy kiegészítését bármikor, ide kattintva kérheti.

Amennyiben azt szeretné, hogy a DENV-G Személyes Adatait törölje, a kérelmét fel fogjuk dolgozni, feltéve, hogy jogszabály, vagy a törléssel kapcsolatos Jogos Érdek alapján nem merül fel akadály vagy összeférhetetlenség. Amennyiben ön Személyes Adatai törlését szeretné kérni, kérjük kattintson ide.

Ön Személyes Adatai Kezelésének korlátozását bármikor, ide kattintva kérheti.
 

Ön Személyes Adatainak hordozhatóságát is kérheti akár saját magához, akár harmadik felekhez; ehhez kattintson ide

Amennyiben az ön Személyes Adatait elektronikus úton szereztük be, ön a rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatok hordozhatóságát akár saját magához, akár harmadik felekhez ide kattintva kérheti.
 

Ön Személyes Adatai Kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja; ehhezkattintson ide

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden alkalommal, amikor hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DENV-G az ön Személyes Adatait kezelje, ön az ilyen hozzájárulást – a javasolt eljárás követésével, olyan könnyen, ahogyan megadta – utólag bármikor visszavonhatja.

Amennyiben hozzájárulását vissza szeretné vonni, ezt bármikor, ide kattintva megteheti.
 

Ön tiltakozhat az Adatkezelés ellen vagy tiltakozhat az automatizált döntéshozatali rendszerek általi Adatkezelés ellen; ehhez kattintson ide

Amennyiben ön nem ért egyet azzal, ahogyan a DENV-G bizonyos Személyes Adatokat kezel, ez ellen ide kattintva tiltakozhat. A tiltakozásokat feldolgozzuk, kivéve, amennyiben jogos indokok állnak fenn amellett, hogy ne tegyünk így, vagy ezt jogszabály nem teszi lehetővé (például a tiltakozást visszautasítjuk amennyiben a Személyes Adatok kezelésére a visszaélések elleni küzdelemre tekintettel kerül sor).

Amennyiben ön nem ért egyet azzal, ahogyan a DENV-G az ön Személyes Adatait kizárólag Automatizált Döntéshozatal (ideértve a Profilalkotást) alapján kezeli olyan módon, hogy az jogi hatásokkal jár, vagy egy Érintettet hasonlóképpen érint, ez ellen bármikor, ide kattintva tiltakozhat.

Amennyiben ön nem ért egyet azzal, ahogyan a DENV-G az ön Személyes Adatait kezeli, vagy ezzel kapcsolatban egyéb kérdése van, bármikor felveheti a kapcsolatot az ön lakóhelye szerinti ország Adatvédelmi Hatóságával (például amennyiben ön Belgiumban rendelkezik lakóhellyel, az érintett Adatvédelmi Hatósággal a következő elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot:  www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Brüsszel).
 

7. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A DENV-G Adatvédelmi Tisztviselőjének elérhetőségeit az alábbiakban adjuk meg:

 • e-mail cím: DPO@daikin.com;
 • Adatvédelmi tisztviselő, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Oszaka  530-8323, Japán.
   

8. KISKORÚAK

A DENV-G  sem Honlapján, sem Alkalmazásain keresztül nem kezeli olyan természetes személyek Személyes Adatait, akiknek életkora a 16 évet nem éri el, és ilyen személyek részére nem tesz kereskedelmi ajánlatot és velük a kapcsolatot nem próbálja felvenni, kivéve, amennyiben az adott személy törvényes képviselője ehhez hozzájárult.
 

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉT CÉLZÓ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A DENV-G megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosított annak érdekében, hogy az (EU) 679/2016 Rendelet előírásaival összhangban fenntartsa az integritást és a biztonságot, és megelőzze a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogszerűtlen megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

10. BEÉPÍTETT ADATVÉDELEM

Új technológiák felhasználásával történő adatkezelési tevékenységek megkezdése előtt a DENV-G az kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR-rendelettel összhangban, valamint a megfelelő lépések megtétele révén adatvédelmi hatásvizsgálatokat végez el.
 

11. A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT ÉRINTŐ JÖVŐBELI VÁLTOZÁSOK

A DENV-G folyamatosan dolgozik azon, hogy a Személyes Adatok védelmére vonatkozó erőfeszítéseit fejlessze. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a jövőbeli – nemzetközi, európai és nemzeti – jogalkotási fejlemények fényében módosítható vagy frissíthető.

A DENV-G offline vagy online csatornákon keresztül tájékoztatni fogja önt valamennyi, a jelen Adatvédelmi Szabályzatot érintő lényeges változásról (például a Honlapon keresztül első látogatásakor, illetőleg a jelen Adatvédelmi Szabályzat valamennyi lényeges módosításakor).

Az Adatvédelmi Szabályzat legfrissebb verzióját megtalálja a  https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html  honlapon, illetőleg az Alkalmazások esetében az “Adatvédelmi Szabályzat” részre kattintva.