Daikin Általános Szerződési Feltételei

DAIKIN MÁRKABOLT Általános Szerződési Feltételei (2021)

A Daikin Általános Szerződési Feltételei elérhetőek a www.daikin.hu honlapon

1. Szerződéses Jogalap

(1) Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a Daikin Márkabolt által az ügyfeleknek nyújtott minden szolgáltatásra, így különösen a berendezések értékesítésére, beszerelésre, beüzemelésre, kivizsgálásra és hibaelhárításra, javításra és karbantartásra.

(2) Az ÁSZF minden ajánlat mellékletét képezi, és elérhető honlapunkon is: www.daikin.hu.

(3) Az ügyfeleket kifejezetten tájékoztatjuk, hogy a munkatársaink és szerződött partnereink nem jogosultak a jelen ÁSZF tárgyi hatályán kívüli körben az ügyfelekkel egyedi megállapodásokat kötni.

2. Ajánlat és a Szolgáltatások Tárgya

(1) A légkondicionáló rendszerek szakcég általi gondos beszerelést és beüzemelést igényelnek. Ezért a berendezéseink értékesítése nem magukban történik, hanem a szállítással, beszereléssel és beüzemeléssel együttes, telepítési csomagban. A csomagban szereplő beszerelési, beüzemelési, karbantartási feladatokat kizárólag a Daikin vagy szerződött partnere végezheti el. Az ügyfél a kiválasztott berendezés függvényében, az általa megadott alaprajz, helyszínleírás alapján különböző beszerelési lehetőségek közül választhat, és kiválaszthatja a beszerelés helye szerinti speciális feltételeket (egyebek mellett a szükséges csövezések hossza, külső falak átfúrása). Az ügyfél a berendezés és a telepítési csomag árával együtt kap nem kötelező ajánlatot, mely legfeljebb 30 napig érvényes.

(2) Miután az ügyfél írásban leadta a megrendelését, a helyszíni felmérés díját kifizette, előzetes időpont-egyeztetést követően a helyszín felmérésre kerül, hogy a kiválasztott berendezés műszakilag megfelelő-e és a kiválasztott telepítési csomag megfelelő-e.

(3) Ha a berendezés műszakilag megfelelő és a kiválasztott telepítési csomag megfelelő, illetve az abban foglalt termék-termékek rendelkezésre állásának ellenőrzése megtörtént, az ügyféllel együtt rögzítésre kerül a beszerelés időpontja. Ha lehetséges, a kiválasztott berendezés szállítása és beszerelése 10 munkanapon belül megtörténik, kivéve ha a telepítés helyszíne nem áll készen a berendezés fogadására vagy az ügyfél későbbi beszerelést szeretne.

(4) Ha a kiválasztott berendezés telepítése műszakilag nem lehetséges vagy a kiválasztott telepítési csomag nem megfelelő, az ajánlat érvényét veszíti, és az ügyfél egy új, nem kötelező ajánlatot kap. Ha az ügyfél nem fogadja el az ajánlatot, az nem kötelezi az ügyfelet. Ha az ügyfél elfogadja az ajánlatot, a termék árát előre megfizette (a Márkaboltban bankkártyával, banki átutalással, áruhitellel), és a termék elérhető, úgy a telepítési nap egyeztetésre kerül. Amennyiben a termék nem elérhető, úgy az ügyfélnek lehetősége van a kiajánlott terméket másik termékre cserélni az eredetileg kiajánlott termék árához képesti különbözet megfizetésével.

(5) Jogosultak vagyunk az Ügyfél megrendelését vagy annak egy részét bármikor az Ügyfél jóváhagyása nélkül a Daikin szerződött partnerére átruházni.

Az Ügyfél megrendelése akkor tekinthető általunk elfogadottnak, ha Az ajánlatban szereplő berendezés ára teljes mértékben kifizetésre került a, és azt visszaigazoljuk.

(6) A megrendelés elfogadása után is fenntartjuk a jogot a szerződéstől való elállásra, ha az ügyfél hitelképességének ellenőrzése alapján az ügyfél kötelezettségei teljesítésének részleges vagy teljes elmulasztása várható, vagy ha az előleg kifizetése nem történik meg. A szolgáltatások pontos tartalmát az írásbeli megrendelés tartalmazza. A megrendelésben és a visszaigazolásban kifejezetten meg nem jelölt, további szolgáltatások, amelyek az ügyfél kérésére teljesítésre kerülnek a részünkről, külön számítandók fel az érvényes árlistánk szerint, melyről az Ügyfél a helyszínen pótmunka megrendelést ad le Ugyanígy kell eljárni, ha a helyszíni szemlén derül ki, hogy további szolgáltatások nyújtása szükséges.

(7) A benyújtott megrendelés ügyfél általi teljes vagy részleges lemondása csak a jóváhagyásunkkal lehetséges, és feljogosít bennünket a helyszíni felmérés díjának megtartására.

(8) Kizárólag az általunk szállított és/vagy gyártott berendezésekhez és alkatrészekhez nyújtunk szolgáltatást. Ezért a szerződés tárgyán kívül esik az egyéb berendezési egységek megvizsgálása, egyéb vállalkozók által lefektetett csövek szivárgásának ellenőrzése, az energia-ellátás, a elektromos vezetékek tesztelése és a helyszíni hidraulikus kiépítés ellenőrzése. Szolgáltatásainkon belül sem vizsgáljuk meg a teljes installációt, ha az idegen alkatrészeket is tartalmaz. Nem ellenőrizzük, hogy az installáció teljes-e vagy a védelmi mechanizmusok megfelelnek-e az előírásoknak.

3. Ár és Fizetési Feltételek

(1) Az ajánlatban szereplő ár csak akkor érvényes, ha a kiajánlott munkák teljes köre megrendelésre kerül.

(2) Hacsak az írásos ajánlatunkban más nem szerepel, a telepítési csomag és a szolgáltatások ára a megrendelés benyújtásakor érvényes árlista szerint kerül meghatározásra. Az ár – eltérő kikötés hiányában – magában foglalja az általános forgalmi adót. Csomagolóanyagot nem veszünk vissza.

(3) Eltérő ajánlat hiányában a szolgáltatásokat csomagban kínáljuk.

(4) Az alkatrészeket a vonatkozó, a csere idején érvényes árlista szerint számlázzuk ki. Az alkatrészek felett a tulajdonjogunkat a vételár teljes kifizetéséig fenntartjuk.

(5) Jogosultak vagyunk a szolgáltatások teljesítését foglaló vagy előleg fizetéséhez kötni.

(6) Minden szolgáltatás számlázására a teljesítés után kerül sor. Ellenkező kikötés hiányában a számlák a kibocsátás után.

(7) Késedelmes fizetés esetén a törvényes késedelmi kamat kerül felszámításra. Ezen kívül késedelem esetén jogosultak vagyunk minden olyan felmerült költség kiterhelésére, amely a vonatkozó jogi eljárásokhoz szükséges, így például a felszólítás vagy a behajtás költségeit, a követelt igénnyel arányosan.

(8) A számla kézhezvételét követő két hét után a számlával szemben előterjesztett kifogások hatálytalanok.

(9) A követeléseinkkel szemben az ügyfél – fizetésképtelenségünk esetét kivéve – csak a felénk fennálló kötelezettségeivel jogi kapcsolatban álló, valamint az általunk elismert vagy bíróság által megállapított követeléseit számíthatja be.

(10) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Daikin Hungary Kft. (1117 Bp., Alíz u. 3.) adatkezelő által a webshop.daikin.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám) szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám) email cím, telefonszám, Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

4. Szállítási határidő

(1) A feltüntetett szállítási határidők nem kötelezőek, csupán tájékoztató jellegűek, ennek ellenére törekszünk a jelzett határidők betartására. A szállítás késedelme csak akkor jogosítja fel az Ügyfelet a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől történő elállásra, ha a késedelem az indikatív határidőt a Daikinnak felróható okból a három hetet meghaladja.

(2) Semmilyen körülmények között nem fogadunk el kötbér iránti igényt.

(3) Daikin jogosult a szállítást részletekben teljesíteni.

5. Együttműködési Kötelezettségek

(1) Az ügyfél köteles biztosítani rendelkezésre állását az ajánlatadáshoz szükséges helyszíni bejáráshoz, a Daikin vagy szerződött partnerével történt egyeztetés után.

(2) Az ügyfél köteles a teljesítendő szolgáltatások nyújtásához szükséges minden együttműködést a kellő időben és ellentételezés nélkül biztosítani.

(3) Az ügyfél köteles egyebek mellett hozzáférést biztosítani a telepítési helyhez a szükséges mértékben. Az ügyfél biztosít minden szükséges műszaki előfeltételt (pl. energiaellátás) a saját költségén, kivéve ha valamely külön megállapodás alapján azt mi vagyunk kötelesek nyújtani. Az ügyfél köteles biztosítani a beszerelési hely kellő megvilágítását és szükség szerint a létrával és állvánnyal történő könnyű és biztonságos megközelíthetőségét is. A beszerelési hely gépjárművel nehézség nélkül történő megközelíthetőségét is biztosítani kell.

(4) Távfelügyelettel vagy internetkapcsolattal rendelkező berendezések esetén az ügyfél köteles biztosítani a kapcsolatot a telekommunikációs hálózattal.

(5) Az ügyfél biztosít minden szükséges felvilágosítást, információt és dokumentumot a szerződéses szolgáltatások gördülékeny teljesítése érdekében. Így például az ügyfél köteles a szolgáltatások átvétele előtt közölni a szabványos beállításoktól, vezérléstől vagy egyéb paraméterektől való eltéréseket, valamint a

beszerelésben általa vagy harmadik személy által okozott károkat.

(6) Ha az ügyfél nem teljesíti megfelelően az együttműködési kötelezettségeit, jogosultak vagyunk a teljesítést felfüggeszteni. Ezen kívül az ügyfél viseli a kapcsolódó többletköltségeket, ide értve azon munkavállalóink állásidejét, akiket nem tudunk rövid időn belül máshol foglalkoztatni, és ide értve a további utazási költségeket is az érvényes árlistánk szerinti árakon.

6. Szavatosság

(1) Eltérő megállapodás hiányában és minden további igény kizárásával a termékeknek a szállítás időpontjában fennálló hibáira és szavatolt minőségi hiányosságaira az alábbiak szerint vállalunk szavatosságot: Eltérő rendelkezés hiányában a kellékszavatossági időszak a termék beüzemelésétől számított 36 hónap, mely legkésőbb a termék telepítését követő 3. hónap. Ügyfél kizárólag abban az esetben érvényesítheti szavatossági jogait, ha a berendezést a Daikin telepítésre vonatkozó útmutatója szerint a Daikin vagy a Daikin által erre feljogosított partner telepítette és helyezte üzembe, továbbá tartja karban rendszeres időközönként a Daikin üzemeltetési előírások alapján.

(2) Az ajánlott szolgáltatások szakszerű teljesítéséért és a berendezésre a jogszabály szerinti szavatosságot nyújtjuk. A szolgáltatásokat válogatott és szakképzett szerelési partnerek vagy a Daikin szakképzett alkalmazottai nyújtják.

(3) A szavatosság és/vagy felelősséget kizárt olyan hibákért, amelyek nem megfelelő használatból vagy kezelésből, a használati vagy karbantartási feltételek ügyfél vagy harmadik személy általi figyelmen kívül hagyásából, túlzott használatból vagy nem a Daikin által szállított nem megfelelő működési vagy csereanyagok vagy alkatrészek ügyfél vagy harmadik személy általi használatából erednek. Ezen kívül a szavatosság nem érvényes az elhasználódó alkatrészek normál kopásából eredő meghibásodásaira.

(4) Amennyiben az Ügyfél személyes adatainak megadásával hozzájárul az általa megvásárolt berendezés Daikin Stand By Me weboldalon történő regisztrációjához, úgy a termék kellékszavatossági időszaka az alábbi időtartamokkal bővül:

Split berendezések +2 év alkatrész garancia

Daikin Altherma berendezések +2 év alkatrész garancia

Légtisztítók + 7 év alkatrész garancia

7. Garancia

(1) A szavatosságon túl, a 6. pontban rögzített szavatossági időn belül, jótállunk a berendezés megfelelő működéséért. A Daikin jótállása lefedi az anyagokat, valamint a munka‐ és utazási időt. A jótállás kizárólag a hiba elhárítására terjed ki, kártérítésre nem. A jótállás csak akkor érvényes, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

(1) Az ügyfél a fizetési kötelezettségét teljes mértékben teljesítette a megállapodás szerinti határidőben;

(2) A berendezés szakszerű beszerelését és beüzemelését a Daikin vagy a Daikin által feljogosított partner végezte;

A jótállás megszűnik, ha a Daikin által előírt karbantartás elmarad, nem a kellő időben történik meg, vagy nem a Daikin által feljogosított partner végzi el, vagy ha az ügyfél nem tartja meg a Daikin által előírt szerviz időközöket. Az ügyfél köteles számlával bizonyítani a karbantartási és tisztítási munkálatok megfelelő és időszerű elvégzését. A jótállás akkor is megszűnik, ha az ügyfél a Daikin által jóvá nem hagyott kiegészítőt használ, vagy ha a Daikin által arra fel nem hatalmazott személy változtatásokat hajt végre a leszállított eszközökön. A kopóalkatrészekre a jótállás nem terjed ki.

Ha a Daikin és az Ügyfél a jelen ÁSZF keretein belül olyan szerződést köt egymással, amely a vonatkozó jogszabályok [jelenleg: 45/2014.

(II.26.) Korm. rendelet] alapján ‘üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek’ minősül, a következő feltételek is alkalmazandóak:

(1) az Ügyfelet a megvásárolt berendezés átadásától vagy beszerelésétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg;

(2) az Ügyfél elállási jogának szabályszerű gyakorlása esetén a Daikin a berendezés visszaszolgáltatását követően visszatéríti az Ügyfélnek a berendezés teljes vételárát;

(3) az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Daikin a berendezés leszerelésére nem köteles, tehát arról az Ügyfél köteles gondoskodni, oly módon, hogy az elállási határidőn belül a Daikin a szakszerűen leszerelt berendezést az Ügyféltől elszállíthassa.

8. Felelősség

A Daikin enyhe gondatlanságára alapított kártérítési igények nem érvényesíthetők, kivéve személyi sérülés esetén és termékfelelősségi alapon. A felelősség-kizárás nem alkalmazható az azon tárgyakban bekövetkezett károk esetén, amelyeket karbantartási, javítási vagy felújítási célból vettünk át.

9. Környezet, Engedélyek

(1) Az ügyfél felel az áruk egésze vagy részei működésének beszüntetésével, szétszerelésével, újrahasznosításával és elhelyezésével kapcsolatos vagy abból eredő minden költségért, teherért és díjért, és nem jogosult velünk szemben semmilyen igényt érvényesíteni, és nem

kérhet tőlünk semmilyen hozzájárulást ezekhez a kiadásokhoz.

(2) Az ügyfél a saját költségén felel minden releváns engedély és jóváhagyás illetékes hatóságoktól történő megszerzéséért és azok betartásáért, továbbá minden jogszabályi és hivatalos követelmény betartásáért az áruk tárolása, beszerelése, működése, használata, karbantartása, javítása, szállítása, működésének beszüntetése, szétszerelése és a velük való rendelkezés vonatkozásában.

10. Személyes Adatok

(1) Az ügyfél személyes adatai, amelyeket Daikin a megrendelés folyamata során szerzett meg, Daikin elektronikus nyilvántartásában kerülnek rögzítésre és feldolgozásra a megrendelés teljesítése, a megrendelt áruk és szolgáltatások ügyfél részére történő eljuttatása, az ügyféllel való kapcsolat tartása, a belső nyilvántartás és folyamatok működése valamint jogi előírások teljesítésének céljaiból. A fenti célok teljesítése néhány esetben megkívánja, hogy Daikin az ügyfél adatait harmadik személyeknek továbbítsa, de Daikin minden ilyen esetben meggyőződik arról, hogy a továbbított adatokat a harmadik személyek bizalmasan kezelik és védik.

(2) Az ügyfél a személyes adatok fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történő adatkezeléséhez a megrendelés Daikin számára történő megküldésével kifejezetten hozzájárul. Az ügyfél hozzájárul, hogy Daikin a vele szerződéses jogviszonyban álló áruhitelt nyújtó pénzügyi szervezethez fordulhasson azért, hogy Ügyfél hitelképességének utánanézzenek a pénzügyi teljesítőképessége ellenőrzésének céljából, és ennek érdekében Daikin Ügyfél adatait (név, cím, kapcsolattartás adatai, tulajdonos neve, megrendelés adatai, megrendelési előzmények, fizetési magatartás, Ügyfél egyenlege) az Áruhitel folyósító intézet számára átadhatja.

(3) Ügyfél hozzájárul továbbá, hogy Daikin és a Daikin vállalatcsoport (www.daikin.com és www.daikin.hu weboldalon megemlített) többi tagja felhasználhatja az ügyfél személyes adatait (név, cím, kapcsolattartás adatai, megrendelés részletei és megrendelési előzmények) saját marketing céljaiból is, és kapcsolatba léphet Ügyféllel telefonon, e‐mailen vagy SMS‐en, vagy bármilyen más üzenetküldő szolgáltatáson keresztül azon termékeinkkel és szolgáltatásinkkal kapcsolatban, amelyek Ügyfél számára érdekesek lehetnek. Ügyfél bármikor visszavonhatja ezzel kapcsolatos hozzájárulását. A részletekért és további alkalmazásért a Daikin B2B és a B2C szabályaira utalunk, melyek megtalálhatóak a www.daikin.hu oldalon.

11. Joghatóság, Alkalmazandó jog

1. A jelen Megállapodás alapján vagy annak kapcsán felmerülő minden jogvita a magyar bíróságok hatáskörébe tartozik.   

2.  A Felek között létrejövő összes szerződés és az ezekből eredő jogviták vonatkozásában a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjog szabályai és az ENSZ Vételi Konvenció szabályai alkalmazásának a kizárásával. 

12. Elválaszthatóság

A jelen ÁSZF vagy a közöttünk és az ügyfél között megkötött szerződés egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a további rendelkezések érvényességét.

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz u 3. Office Garden IV. épület 4. emelet